Om Mottagningsteamet

Mottagningsteamets uppdrag är att möta medborgare mellan 16 – 65 år boende i Degerfors eller Karlskoga kommun som inte har någon myndighetskontakt, riskerar att ”hamna mellan myndigheternas stolar” eller är i behov av samordnat stöd för att klara egen försörjning. Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av fysiska eller psykiska besvär, problematik av arbetsmarknadsmässig eller social karaktär. Utifrån dialogen mellan Mottagningsteamet och medborgaren vägleder teamet hen till nästa lämpliga insats eller myndighetskontakt.

Mottagningsteamet samlokaliseras en dag per vecka i Finsams lokal på Bregårdgatan 8 för att planera sitt uppdrag och träffa de medborgare som anmält deltagande.

Anmälan till Mottagningsteamet kan ske på två sätt:

  1. Egenanmälan

Medborgaren kontaktar Mottagningsteamet via telefonmeddelande, e-post eller skriftlig anmälan adresserad till Bregårdgatan 8. Om medborgaren har en pågående myndighetskontakt och denne gör en egenanmälan kommer hen informeras om rutinen för myndighetsanmälan.

  1. Myndighetsanmälan

Personal från Finsams parter kan anmäla individer till Mottagningsteamet via e-post eller telefon. Observera att inga person- eller andra känsliga uppgifter får skickas via e-post.

Anmälan kan göras via telefonsvarare, mejl eller per brev.

Telefonnummer: 070-611 32 32

Mottagningsteamets telefon är inte bemannad för samtal utan används för att medborgare och personal hos Finsams parter ska kunna lämna anmälan via telefonmeddelande. Telefonmeddelanden lyssnas av när Mottagningsteamet samlokaliseras en gång per vecka.

Inkomna anmälningar till postlåda:
Bregårdgatan 8
691 32 Karlskoga

Via e-post: mottagningsteamet.finsam@karlskoga.se

Information om registrering och hantering av personuppgifter

Personuppgifter samlas in i syfte att skapa kontakt med Mottagningsteamet. Uppgifterna kommer att lagras i maximalt 1 år. Du har rätt att begära tillgång till de lagrade uppgifterna och göra rättelse eller radering av personuppgifter Du har även rätt att begränsa behandling som rör dig.